Ny VMMM

Filoha Nasionalin’ny Vehivavy Malagasy Miara-Miainga : Hermine RALIHARISOA – 034 71 336 16

Ny Vehivavy Malagasy Miara-Miainga (VMMM) dia rantsana iray ao anatin’ny Antoko Malagasy Miara-Miainga. Manana tanjona goavana roa ny VMMM :

-Voalohany dia ny famporisiana ny vehivavy Malagasy andray anjara amin’ny sehatra politika sy handray an-tanana ny ho avin’ny firenena. Maro araka izany ireo fiofanana ataon’ireo VMMM mba hatratrarana izany tanjona izany.

-Faharoa dia ny fanatanterahana asa-sosialy mba ho fanasoavana ny fiaraha-monina sy ho fanamaivanana ny fahasahiranan’ny tsirairay.

Efa maro dia maro ireo asa sosialy vitan’ny VMMM. Ao anatin’izany : ny fampianarana mamaky teny sy manoratra, ny “accompagnement psycho-social” izay natao hiainoana sy hanampiana ireo vehivavy manana olana eny amin’ny fiaraha-monina rehetra eny, ny fivarotana fitaovam-pianarana amin’ny vidiny mirary, ny fanaovana didim-poitra faobe, ny fananganana ireo toeram-pitsaboana “Centre de Santé Mamindra Aina – CSMA” sy ny maro tsy voatanisa.